Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Yurtdışında mukim olan firmalardan alınan danışmanlık hizmet faturaları tevkifata tabi midir? | BM Tax Consulting

Yurtdışında mukim olan firmalardan alınan danışmanlık hizmet faturaları tevkifata tabi midir?

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “”Vergi Tevkifatı”” başlıklı 94 üncü maddesinde de; “”Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”” denilmiş olup, aynı maddenin 2/b bendinde.yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler tevkifat kapsamındaki ödemeler arasında sayılmış, tevkifat oranı ise 3/2/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %20 olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, 2/3/1996 tarih ve 25390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1/1/2005 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “” Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının “”Serbest Meslek Faaliyeti””başlıklı 14 üncü maddesinde;
“”1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilecektir.
Bununla beraber bu hizmet veya faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilirse ve eğer:
1-kişi, bu diğer Akit Devlette söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya
2-kişi, bu diğer Akit Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, ilgili mali yıl içinde başlayan veyabiten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan bir süre kalırsa,
söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.
Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilir….”” açıklamaları yer almaktadır.
Bu hükümlere göre, Yunanistan mukimi şahıstan alınan danışmanlık hizmeti “”serbest meslek faaliyeti”” olarak değerlendirilecek olup danışmanlık hizmeti veren kişinin faaliyetlerini icra etmek amacıyla Türkiye’de sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olmaması ve bu hizmeti nedeniyle Türkiye’de ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşmamak üzere kalması kaydıyla, söz konusu kazançların yalnızca Yunanistan’da vergilendirilmesi, söz konusu şartlardan birinin ihlali halinde ise Yunanistan mukimi tarafından verilen hizmetler karşılığı yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) alt bendine göre %20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümleri, anlaşmaya taraf ülkelerde mukim olanlara uygulandığından, Yunanistan teşebbüsünün Türkiye’de elde ettiği kazancın ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesiiçin Yunanistan’da tam mükellef olduğuna ilişkin ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi alması, bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya şirketinize ibraz etmesi, şirketinizce teslim alınan söz konusu mukimlik belgesinin gerektiğinde yetkili makamlara ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesi, mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi Yönünden:
KDV Kanununun;
1/2 inci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,
4 üncü maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak işlemek, meydana getirmek, imal etmek, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,
6/b maddesinde ise; hizmet işlemlerinde, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği
hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hükümler çerçevesinde;
KDV Kanununun 1 ve 6 ncı maddelerine göre, Türkiye’de ifa edilmeyen veya Türkiye’de faydalanılmayan hizmetler KDV nin konusuna girmemektedir. Ancak, Türkiye’de yapılan mal teslimleri ile Türkiye’de yapılan veya yurt dışında yapılmakla birlikte Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV ye tabidir. KDV nin konusuna giren bir teslim ve/veya hizmetin yabancı firmalara yapılmış olması bu durumu değiştirmemekte ve vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir.
Türkiye’de yapılan ancak yurt dışında faydalanılan hizmetler ise KDV nin konusuna girmekle birlikte Kanunun 12/2 nci maddesindeki şartları taşımak kaydıyla Kanunun 11/1-a maddesi uyarınca KDV den istisna bulunmaktadır.
Öte yandan, yurtdışından sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümünde, yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı ve işleme ait verginin hizmeti ifa eden firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği belirtilmiştir.
Ancak, Şirketiniz tarafından ihraç edilen ürünlerin yurtdışında pazarlanmasına yönelik olarak, yine yurtdışından alınan danışmanlık hizmeti, hizmet yurtdışında ifa edildiğinden ve hizmetten de yurtdışında yararlanıldığından KDV nin konusuna girmemektedir.
Bu itibarla, bu hizmet karşılığında yurtdşındaki firmaya yapacağız ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Related posts