Liman sahasındaki iskele, geri hizmet alanları ve limanın makine ve ekipmanları ile işletme ruhsatlarının devir veya kiralanması işleminin KDV’ye tabi midir?

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 1/3-f maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanunun 17/4-o maddesine göre gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması katma değer vergisinden istisnadır.
Bu hükme göre, göre, … Körfezi liman sahasındaki gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; vergisiz satış yapan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması katma değer vergisinden istisnadır.
Ancak, … Körfezi liman sahasındaki iskele ile Şirket aktifine kayıtlı iskele vinçleri, konteynır elleçleme vinçleri, konteynır taşıma araçları ve ekipmanlarının liman işletme ruhsatına sahip bir sermaye şirketine kiralanması ve tesliminin yukarıda belirtilen istisna hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olmadığından, KDV Kanununun 1/1 ve 1/3-f maddesine göre katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Related posts