DİİB çerçevesinde iç piyasadan hammadde temin ederek üretilen malların ihraç kaydı ile veya KDV tahsil ederek ihraç edilmek üzere teslim edilmesi durumunda YMM Raporunun durumu ne olur?

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı ve söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı hükme bağlanmıştır.
71 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde; KDV Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, DİIB ve geçici kabul izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil-terkin uygulanması uygun görülmüştür.
Buna göre;
1. Firmanızın 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen imalatçı vasfına sahip olması kaydıyla, DİİB kapsamında gerek yurt içinden gerekse yurtdışından aldığı ham ve yardımcı mal ve malzemeleri kullanmak suretiyle ürettiği malları, Kanunun 11/1-c maddesine göre ihraç kaydıyla teslimi mümkündür.
2. Firmanız tarafından ihraç kayıtlı teslim edilen malların ihracında Kanunun 11/1-c maddesinde öngörülen sürenin dikkate alınması gerekmektedir.
3. KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında Şirketinize teslimde bulunan imalatçıların terkin ve iade işlemleri 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen YMM Raporuna göre sonuçlandırılacak olmakla birlikte Şirketinizin Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında yaptığı ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin terkin ve iade işlemlerinde bu işlem için gerekli belgelerin ibrazı yeterli olup 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca hazırlanan YMM Raporunun kendi vergi dairenize ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Related posts