Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bmvd.com.tr/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Antrepo hizmeti verilirken gümrükteki malın gümrük sahası dışına nakil edilmesi işlemi ile ilgili olarak yüklenilen KDV’nin iadesi mümkün müdür? | BM Tax Consulting

Antrepo hizmeti verilirken gümrükteki malın gümrük sahası dışına nakil edilmesi işlemi ile ilgili olarak yüklenilen KDV’nin iadesi mümkün müdür?

KDV Kanununun;
-17/4-o maddesinde; gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemlerinin KDV den istisna olduğu,
-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan KDV’nin,vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDVden indirilemeyeceği,
-33/1 inci maddesinde, bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılacağı,
hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (G/4) bölümünde;

“”İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükellefler, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettireceklerdir. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranı bulunacak, bu oran, o dönemdeki toplam satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak, vergisiz satışlara (kısmi istisna kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergiler, indirilebilir katma değer vergisi hesabında çıkartılarak, gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. İndirilecek verginin bulunmaması veya yetersiz olması halinde artan kısım, “”fazla ve yersiz hesaplanan”” vergi olarak beyan edilecektir.””
denilmektedir.
Aynı Tebliğin (G/5) bölümünde ise yapmış oldukları mal satışı veya hizmet ifalarının tamamı, KDV Kanunu hükümleri uyarınca kısmi istisna niteliği taşıyan işlemlerden oluşan mükelleflerin mal ve hizmet alışlarında yüklendikleri KDV yi indirim konusu yapamayacakları ancak, bu vergilerin gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği ifade edilmektedir.
Buna göre;
KDV Kanununun 17/4-o maddesi kapsamında verdiğiniz ardiye, depolama ve terminal hizmetleri kısmi istisna niteliğinde olup, bu istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili yüklenilen KDV nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, istisna kapsamındaki işlemlerle vergiye tabi işlemlerin birlikte yapılması halinde yüklenilen vergilerin sadece vergiye tabi işlemlere yani indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (G) bölümünde yer alan açıklamaları doğrultusunda hesaplanarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, kısmi istisna uygulaması nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV nin gelir ya da kurum kazancının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Related posts